OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY


Ogólne warunki współpracy w zakresie zakupów i sprzedaży

1. Wprowadzenie

1.1 Poniższe warunki współpracy w zakresie zakupu i sprzedaży wyrobów hutniczych obowiązują Strony każdej umowy zakupu i sprzedaży, zwane dalej: nabywcą i sprzedającym, chyba, że umawiający się uzgodnią inaczej.

1.2 Warunki handlowe mogą obowiązywać tylko w przypadku, gdy zostaną pisemnie zaakceptowane przez strony.

2. Informacje o produkcie

2.1 Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.

2.2 Nabywca jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, sprzedający zaś powinien, jeżeli to zawarte w umowie, przedstawić atest. Za usługę wystawienia atestu sprzedający może pobrać opłatę.

3. Ceny

3.1 Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

3.2 Pisemne oferty przesyłane listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy do zawarcia umowy.

3.3 Ustne porozumienia i zapewnienia pracowników sprzedającego są wiążące dopiero z chwilą ich pisemnego potwierdzenia.

3.4 W przypadku zmian niezależnych od sprzedającego opłat i kosztów – mających wpływ na wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.

3.5 Wszystkie podane ceny nie obejmują podatku VAT.

4. Warunki płatności

4.1 Termin płatności liczy się od momentu dostawy na magazyn sprzedającego lub odbioru towaru od sprzedającego. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na konto bankowe, lub do kasy sprzedającego.

4.2 Sprzedający może zażądać by nabywca dokonał natychmiastowej płatności za zakupiony towar lub by przedstawił satysfakcjonującą gwarancję jej dokonania w uzgodnionym terminie.

4.3 Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności powinno wynikać z przebiegu dotychczasowej współpracy lub w przypadku nowych klientów, powinno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej na podstawie przesłanych dokumentów finansowych oraz analizą listy nierzetelnych płatników.

4.4 W przypadku niedotrzymania terminu płatności, nabywca jest zobowiązany do zapłacenia ustawowych odsetek.

4.5 Niedotrzymanie uzgodnionych warunków płatności uważa się za istotne naruszenie warunków umowy i uprawnia ono sprzedającego do wstrzymania dalszych dostaw oraz do zażądania natychmiastowego uregulowania wszystkich płatności należnych od nabywcy, zarówno tych, których termin płatności upłynął jak i tych, których termin płatności nie upłynął.

4.6 W przypadku otrzymania przez sprzedającego, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym pogorszeniu się sytuacji finansowej nabywcy, w wyniku którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń sprzedającego jest on uprawniony żądać ich zaspokojenia niezależnie od terminu płatności.

4.7 Reklamacje ilościowe i jakościowe nie uprawniają nabywcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

5. Warunki dostawy

5.1 Podstawą wydania towaru jest złożenie zamówienia zgodnie z ustalonymi przez strony warunkami handlowymi, odbiór towaru musi być potwierdzony przez osobę upoważnioną.

5.2 Strony uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru, pod warunkiem przekazania sprzedającemu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

5.3 Jeżeli zamówienie dotyczy wyrobów hutniczych, których sprzedający nie posiada w swoim magazynie to powinien on niezwłocznie powiadomić nabywcę o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

5.4 Niżej wymienione okoliczności zwalniają z wszelkiej odpowiedzialności za zerwanie umowy. Są to: siła wyższa i wszelkie inne okoliczności, nad którymi strony nie mają kontroli, takie jak konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców sprzedającego, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.

5.5 Strona, która będzie powoływać się na okoliczności wymienione w punkcie 5.4 jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu i ustaniu pod rygorem utraty uprawnienia.

5.6 Jeśli okoliczność zwalniająca od odpowiedzialności przeciąga się w czasie, to każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy.

5.7 W przypadku wycofania zamówienia nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów sprzedającego z tym związanych.

5.8 Sprzedający zastrzega, że wszystkie dostarczone nabywcy towary pozostają własnością sprzedającego, aż do zapłacenia należności za towar.

6. Jakość

6.1 Nabywca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału odpowiadała jego potrzebom.

6.2 Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.

6.3 Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to czy przedstawione dokumenty dotyczą dostarczonej stali, nie kontroluje natomiast informacji w nich zawartych.

7. Ilość

7.1 Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności rzędu plus/minus 5%, określonej w zamówieniu ilości towaru, w stosunku do całkowitej ilości dostarczonego materiału, o ile strony nie uzgodnią inaczej.

7.2 Towar sprzedawany jest według wagi netto określonej przez fizyczne zważenie lub na podstawie umownych przeliczników (w np. mb, m2, itp.).

8. Przyjęcie towaru i reklamacje

8.1 Nabywca jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Nieuzasadniony czas oczekiwania na rozładunek obciąża nabywcę.

8.2 Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

8.3 Jeśli nabywca po zbadaniu towaru stwierdza niezgodności z dowodem dostawy dokonuje na wskazanym dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym sprzedającego w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. Reklamacja może dotyczyć tylko i wyłącznie towaru nie poddanego żadnym procesom przetwórczym oraz posiadające oryginalne oznakowanie np. etykiety identyfikujące.

8.4 Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć sprzedającemu pisemnie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od zrealizowania dostawy.

8.5 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści nabywcy wynikające ze złożonej reklamacji.

9. Zwrot towarów

9.1 Zwrot towarów dopuszcza się wyłącznie w oparciu o osobną umowę zawartą pomiędzy stronami w tej kwestii.

9.2 Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone, w żaden sposób nie przerobione oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

10. Spory

10.1 Niezgodności między nabywcą i sprzedającym, których nie da się rozwiązać na drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez odpowiednie miejscowo i merytorycznie sądy właściwe dla strony wnoszącej sprawę do sądu.